لذت

  يک فنجان چای روی ميز کنار چراغ مطالعه بخار مي کرد . نگاهش کردم .

کتاب را بستم . پنجره که باز شد ٬پرده ها بالا رفتند .قند توی دلم آب شد !

فنجان را سر کشيدم .کوچه را ديدم  هنوز آنجا بود . بارانی .

با خودم گفتم چقدر می چسبد . به سراغش رفتم . يک ضربه به اتاقش زدم .

پريد بيرون .لباس سفيدی به تن داشت . لبهايم را چسبا ندم !! از کله اش دود

بلند شد؟ روی تخت افتاديم... نگاهش کردم . نگاهم کرد . حرفهايش را که 

می زد ساکت بودم . چشمهايم را بستم . چه لذتبخش بود وقتی خفه اش  می کر دم .

/ 3 نظر / 3 بازدید
آرش

و عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هايی که غرق ابهامند زيباست سر بزن موفق باشی

مهدی

P زندگاني هنر هم نفسي با غم هاست زندگاني هنر هم سفري با رنج است زندگاني هنر سوختن اكنون با روشني آينده است زندگاني هنر ساختن پنجره بر بيداري است زندگاني يافتن روزنه در تاريكي است زندگاني گاهي آري به همين باريكي در همين نزديكي است زندگاني هنر بافتن پارچه زيبايي است زندگي دوختن شاديهاست و ب

مهدی

یاد دارم غروبی سرد سرد میگذشت از توی کوچه دوره گرد دوره گردم دار قالی میخرم دسته دوم جنس عالی میخرم گر نداری کوزه خالی میخرم کاسه و ظرف سفالی میخرم اشک در چشمان بابا حلقه زد عاقبت آهی کشید بغضش شکست گفت خدا شکرت ولی این زندگیست اول سال است و نان در سفره نیست صورت مادرم دیدم که لک برداشته بود دست پر مهرش ترک برداشته بود باز آواز درشت دوره گرد رشته ی اندیشه ام را پاره کرد دوره گردم دار قالی میخرم دسته دوم جنس عالی میخرم خواهرم بی روسری بیرون دوید گفت آقا سفره خالی میخری؟