نميدانم؟

سلام اين اولين سلام من پس از يک ماه دوری است. دوری از آن چيزهائی که به آنها وابسته ام. نمی دانم تا چه اندازه اما می دانم که ديگر همه چيز در من درحال تغيير است در حال مردن و متروک شدن درست همان چيزی که از آن می ترسيدم.

چه بر سر من آمده؟! نمی دانم . فقط ميدانم که من آن من ديروز نيستم. تا چه وقت و کجا نمی دانم؟ ای کاش همه چيز ثابت می ماند ای کاش می شد زمان را به عقب برد..

نمی دانم بعد از اين همه مدت چه بايد بنويسم.ذهنم تهی شده است.تهی از همه ئ آن چيزهائی که روزی آنها را جاودان می پنداشتم. ديگر در من هيچ سبکی زنده نيست.و همه چيز در من در حال فنا شدن است.در حال متروک شدن و آن درست همان چيزی است که از آن ميترسيدم از دير باز تا به امروز.امروزی که ديگر طعم گذشته را ندارد.طعم هيچ چيز را حتی طعم خودش را.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید