دلم گرفته .خیلی . امشب از اون شبهاست. کی می دونه که توی ذهنم چی می گذره ؟

می خوام بگم . می خوام بگم که خودم هم نمیدونم.نه . نمی دونم...

/ 1 نظر / 2 بازدید
.......

تو می دونی چی می خوای بگی و خودت خوب می دونی تو ذهنت چيه. باهاش کنار بيا نذار اون مسئله اذيتت کنه.