پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

لذت

کلمات کلیدی :

  يک فنجان چای روی ميز کنار چراغ مطالعه بخار مي کرد . نگاهش کردم .

کتاب را بستم . پنجره که باز شد ٬پرده ها بالا رفتند .قند توی دلم آب شد !

فنجان را سر کشيدم .کوچه را ديدم  هنوز آنجا بود . بارانی .

با خودم گفتم چقدر می چسبد . به سراغش رفتم . يک ضربه به اتاقش زدم .

پريد بيرون .لباس سفيدی به تن داشت . لبهايم را چسبا ندم !! از کله اش دود

بلند شد؟ روی تخت افتاديم... نگاهش کردم . نگاهم کرد . حرفهايش را که 

می زد ساکت بودم . چشمهايم را بستم . چه لذتبخش بود وقتی خفه اش  می کر دم .